HIRDETMÉNY

 

Az óvodai beiratkozásról

 

A BVSC-Zugló Sportóvoda intézményvezetője értesíti a szülőket, hogy a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021. nevelési évre történő

ÓVODAI BEIRATKOZÁS AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. napja előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

1. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába (vagyis nem a körzetes óvodába) szeretné gyermekét beíratni, akkor ezen szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. Ezt a szülő a 4. pontban leírtak szerint teheti meg legegyszerűbben. A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 2020. április 2 – április 20. között tartja meg. A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá érkező szándéknyilatkozatok (beiratkozási lapok) alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja; majd a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

2. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda (körzetes óvoda) 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy lehetőség szerint e-mailben tájékoztassák a körzetes óvodát a beiratkozási szándékról a 4. pontban foglaltak szerint!

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok (beiratkozási lapok) alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

3. Előfelvételis jelentkezés: A fenti beiratkozási szabályok a 2017. szeptember 1. napja előtt született gyermekekre vonatkoznak, ezért kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) 2020. április 17-ig szíveskedjenek jelezni a választott óvodában, függetlenül attól, hogy a gyermeket a körzetes, vagy nem körzetes óvodába szeretné beíratni. Ezt a szülő szintén a 4. pontban rögzítettek szerint teheti meg legegyszerűbben.

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket az óvodakezdéskor, vagy a nem körzetes óvoda írásbeli értesítésében foglaltak szerint kell a szülőnek bemutatnia:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

  • a gyermek TAJ kártyája

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata

 

A beiratkozáskor a szülő jelentkezési lapot és egyéb szülői nyilatkozatot tölt ki. Az óvoda az adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli a szülői és a gyerekek személyes adatait.

 

A szülő - bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelmet a Járási Hivatalhoz lehet benyújtani 2020. május 25. napjáig.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Intézményünk nem rendelkezik körzettel, Magyarország egész területéről felvehet gyerekeket. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

 

Amennyiben a beiratkozással kapcsolatban kérdésük merül fel, úgy az alábbi elérhetőségen kaphat bővebb tájékoztatást:

Zagyi Edit: 06-30/382 72 30

Híreink:

A legfrissebb információkért kattintson a blogunkra!

Új óvónéni érkezett!Köszöntjük Viki nénit, aki január elsejével csatlakozott hozzánk!

2014. január 1. 

Farsangi készülődés

 

Kérjük a szülőket, hogy egy alkalmas időpontban beszéljük meg a gyerekek jelmezét!

 

2014. február. 11.

Kérdezzen személyesen:

+36 30 382 72 30

Telefon +36 30 382 7230   /  info@bvscovoda.hu   /   1142 - Budapest, Szőnyi u. 2. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean