top of page

HIRDETMÉNY

 

Az óvodai beiratkozásról

 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és eljárásrendben – a személyes kontaktus elkerülése végett – elsősorban elektronikusan (e-mailen) vagy telefonon történik 2021. május 6-7.  között.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.

Azok a gyermekek, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, a következő jogszabály alapján vehetők fel az óvodába:

A Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében: „…Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások minisztere határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és eljárásrendben – a személyes kontaktus elkerülése végett – elsősorban elektronikusan (e-mailen) vagy telefonon történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2021. MÁJUS 6-7. (csütörtök, péntek) 9:00-17:00 óra

A veszélyhelyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 19/2021. (III. 10.) határozatával a következőként rendelkezik:

  1. Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

  2. Óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.

Az elektronikus beíratás során kérjük, hogy az óvoda e-mail címére küldjék el az alábbi szükséges dokumentumok másolatát és az óvoda honlapjáról letölthető jelentkezési lapot.

Az óvoda e-mailcíme: info@bvscovoda.hu

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket az óvodakezdéskor, vagy a nem körzetes óvoda írásbeli értesítésében foglaltak szerint kell a szülőnek bemutatnia:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

  • a gyermek TAJ kártyája

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata

 

A beiratkozáskor a szülő jelentkezési lapot és egyéb szülői nyilatkozatot tölt ki. Az óvoda az adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli a szülői és a gyerekek személyes adatait.

 

A szülő - bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelmet a Járási Hivatalhoz lehet benyújtani 2021. május 25. napjáig.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Intézményünk nem rendelkezik körzettel, Magyarország egész területéről felvehet gyerekeket. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

 

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője 2021. május 28-ig dönt. Értesíti a szülőt és a kötelező felvételi lehetőséget biztosító óvoda vezetőjét (körzetes óvoda) a gyermek felvételéről.

 

Amennyiben a beiratkozással kapcsolatban kérdésük merül fel, úgy az alábbi elérhetőségen kaphat bővebb tájékoztatást:

Zagyi Edit: 06-30/382 72 30

Híreink:

A legfrissebb információkért kattintson a blogunkra!

Új óvónéni érkezett!Köszöntjük Viki nénit, aki január elsejével csatlakozott hozzánk!

2014. január 1. 

Farsangi készülődés

 

Kérjük a szülőket, hogy egy alkalmas időpontban beszéljük meg a gyerekek jelmezét!

 

2014. február. 11.

Kérdezzen személyesen:

+36 30 382 72 30

bottom of page