top of page

MUNKATÁRSAINK

Bár óvodánk fiatal, ez nem jelenti azt, hogy tapasztalatlan lenne! Sőt!

 

Óvodánk sportprogramok miatti speciális és egyedi helyzetéből adódóan az 1 fő óvodavezető-óvodapedagógus és 2 fő óvodapedagógus munkáját 1 fő pedagógiai asszisztens (fejlesztőpedagógus) segíti, csapatukat pedig 1 fő dajka egészíti ki.

 

Óvodásaink életében folyamatosan jelen vannak egyéb, képzett szakemberek: orvos, védőnő, logopédus, pszicho-pedagógus.

 

Meggyőződésünk, hogy a gyermeki magatartás alakulása szempontjából a nevelő-oktató munkát segítő-, és a technikai dolgozók kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű, ezért óvodánk munkatársait a lehető legkörültekintőbben választottuk ki.

 

Óvodavezetőnk - -Zagyi Edit - több, mára méltán híres intézmény alapító pedagógusa, elkötelezett híve az élethosszig tartó tanulásnak. Követi a nevelési elvek változó trendjeit, fontosnak tartja, hogy a pszichológia és a pedagógia legújabb elképezeléseit a hagyományos, és örök értékek mentén alkalmaza: 

 

 • ismerje a rábízott gyermekek életkori szükségleteit,

 • sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységeken keresztül gondoskodjon az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről,

 • alkalmazza a differenciált, egyéni fejlesztést, különös figyelmet fordítva a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre,

 • a gyermek fejlődését nyomon kövesse, erről a szülőt tájékoztatja,

 • módszereit változatosan alkalmazza a különleges nevelési igényű gyermekekre is,

 • rendelkezzen a gyermekek iránt megnyilvánuló együttérző, oda- és ráfigyelő magatartással,

 • etikusan viselkedjen az óvodán belül és kívül,

 • a család mellett (és nem helyett) partnerként részt vesz a nevelési folyamatban,

 • a gyermekek fejlődését szolgáló módszereket, értékeket, normákat közvetíti a szülők, kollégák felé,

 • gondoskodjon a gyermek testi épségének megóvásáról,

 • közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában,

 • a gyermekekkel elsajátíttassa a közösségi együttélés szabályait,

 • a gyermekeket a helyes magatartási normák betartására nevelje,

 • töredjen a környezettudatos magatartás kialakítására,

 • tiszteletben tartsa a gyermek és a szülő jogait.

 

Jöjjön el, és ismerjen meg bennünket! 

“A program hatékonyságát nem a csoport szervezeti kerete határozza meg, hanem az óvodapedagógus felkészültsége, rugalmassága, kreativitása, empátiája, helyzetfelismerése, azaz egész egyénisége.”

bottom of page