top of page

NEVELÉSI ELVEINK

 

 • A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – gondoskodás és különleges védelem illeti meg.

 • A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés, és bizalom övezi.

 • Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból.

 • Az óvodai élet minden területén, a nevelés folyamatában a gyermek mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe: megfelelő színvonalú szolgáltatást, az óvodai élet minden területén az egyenlő hozzáférést biztosításunk, minden segítséget megadunk készsége, képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez.

 • A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.

 • Pedagógiai intézkedéseink a gyermek személyiségéhez igazodnak.

 • A gyermekek számára az aktív, örömteli óvodás évek a későbbi kapcsolataikat is befolyásoló szeretetteljes légkör az, amire felnőtt életüket alapozhatják, és ehhez minden feltételt és segítséget meg kell adnunk.

 

A gyermekek jogait tiszteletben tartva az eredményes, hatékony pedagógiai munka érdekében fontosnak tartjuk:

 

 • A derűs, vidám, nyugodt, otthonos légkör megteremtését, ahol a gyermekek biztonságban érzik magukat.

 • A szabad mozgás, a szabad tevékenykedés, az önállóság, a kezdeményezés feltételeinek megteremtését.

 • A gyermekek életkorának, egyéni fejlettségének megfelelő állandó szokások, állandóságot és biztonságot nyújtó életrend, hagyományok kialakítását.

 • A közösségbe való beilleszkedés, a baráti kapcsolatok alakulásának segítését.

 • A gyermekek egyéni adottságának megfelelő maximális fejlesztést – minden gyermek a saját szintjéhez, önmagához képest fejlődjön és érje el, vagy közelítse meg az életkorára jellemző szintet.

 • A kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekek számára biztosítjuk tehetségük kibontakozását, egyéni fejlesztéssel, a differenciált egyéni bánásmód tudatos alkalmazásával, keresve az értékeket, és ezeket pozitív megerősítéssel segítjük.

 • A gyermekek személyiségének komplex fejlesztését (készségeiknek, képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön), az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése érdekében.

 •  A család és az óvodai nevelés összehangolását, nyílt, őszinte, közvetlen, segítőkész kapcsolat kialakítását a szülői házzal.

 

Arra törekszünk, hogy intézményünk a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében: folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységre törekszünk.

 

Céljaink, feladataink eredményes megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk szakmai fejlődésünket, az önképzést, illetve a szakmai továbbképzéseken való részvételt.

 

Pedagógiai  koncepciónk: 

 

Intézményünk fő feladatának tekinti a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását, a tanulási zavarok megelőzését az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.

 

A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapvető feladatának tekinti az iskolai potenciális tanulási zavarok óvodáskori megelőzését, jól szolgálja a kisebb idegrendszeri működészavarok, – funkciózavarok rendezését. Fejlődéslélektani és neveléslélektani megalapozottsága maximálisan biztosítja az egyéni differenciált bánásmód pedagógiai elvének érvényesülését, a tehetséggondozást, felzárkóztatást.

 

A program a gyermek alapvető megnyilvánulási módjára, a mozgásra és fő tevékenységi formájára, a játékra alapozva szervezi a fő nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatait.

 

Valljuk, hogy a gyermek személyiségének optimális fejlődéséhez egészséges életmódra van szükség, amely magában foglalja a sok mozgást, a sportot és az egészséges étkezést együtt.

 

A nevelés, vallási és világnézeti kérdésekben semleges környezetben folyik.

bottom of page